Δείτε στα συνημμένα αρχεία την πρόσφατη ΚΥΑ, με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, που ισχύουν από την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες λήξης του εξαμήνου χωρίς απρόοπτα και με ασφάλεια για όλους.

Σύμφωνα με αυτή, για τα ΙΕΚ συγκεκριμένα, προβλέπεται:

Α. Διά ζώσης λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με φυσική παρουσία καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

Β. Η χρήση προστατευτικής μάσκας κατά τη λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι υποχρεωτική σε χώρους εντός των οποίων διεξάγονται κάθε είδους εξετάσεις για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που εισέρχονται σε αυτούς (καταρτιζόμενους, εκπαιδευτές, επιτηρητές, λοιπό προσωπικό).

Γ. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, υποχρεούνται στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 μία (1) φορά την εβδομάδα (PCR ή rapid test, με δαπάνη τους, πριν την Τρίτη, έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την προσέλευση τους στις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Συνεχίζεται να γίνεται συχνή χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών καθώς και συνεχής εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο.

Συνημμένα αρχεία