Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή να καταθέσει την οικονομική προσφορά του από την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 έως την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 20:00, η οποία θα αφορά στην προμήθεια τριών (3) βιντεοπροβολέων και δύο (2) φορητών υπολογιστών για τις ανάγκες του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου.

Ελάχιστες ενδεικτικές προδιαγραφές, αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο.

Υποβολή οικονομικής προσφοράς

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να σταλεί εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς προς το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, Σχολικό συγκρότημα ΕΠΑ.Λ. Μεσολογγίου, Τέρμα Σπ. Τρικούπη, 302 00 Μεσολόγγι και να έχει παραληφθεί από τη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, το αργότερο έως την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 20:00.

Διαδικασία Προμήθειας

Απευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει σε τραπεζικό του λογαριασμό, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης ανάθεσης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν επιπλέον όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Συνημμένα αρχεία