Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή να καταθέσει την οικονομική προσφορά του από την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 έως την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 20:00 , η οποία θα αφορά στην προμήθεια δύο (2) βιντεοπροβολέων για τις ανάγκες κατάρτισης στο Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου, και έως του ποσού των 1.600€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, μπορούν να αποστείλουν email στη διεύθυνση giekmeso@sch.gr, ώστε να τους αποσταλεί πίνακας με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

Υποβολή οικονομικής προσφοράς

Η οικονομική προσφορά μπορεί να σταλεί με email στο director-iekmes@sch.gr ή να κατατεθεί σε φάκελο στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ ή να σταλεί με εταιρεία ταχυμεταφοράς προς το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, Σχολικό συγκρότημα ΕΠΑ.Λ. Μεσολογγίου, Τέρμα Σπ. Τρικούπη, 302 00 Μεσολόγγι, ώστε να έχει παραληφθεί το αργότερο έως την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 20:00.

Διαδικασία Προμήθειας

Απευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει σε τραπεζικό του λογαριασμό, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης ανάθεσης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν επιπλέον όλες οι νόμιμες κρατήσεις.