Στο νέο νόμο 4763/2020 για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, προβλέπεται η ίδρυση Πειραματικών ή Θεματικών ΙΕΚ.

Τα Πειραματικά Ι.Ε.Κ. είναι μονάδες παροχής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής καινοτομιών στο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης και συμβάλλουν στον καλύτερο σχεδιασμό της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και την πιλοτική εφαρμογή μεθόδων κατάρτισης, ώστε να καλλιεργηθούν και διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης.

Τα Θεματικά Ι.Ε.Κ. είναι μονάδες παροχής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη μίας ολιστικής εφαρμογής και λειτουργίας ειδικοτήτων, που αντιστοιχούν σε στοχευμένους αναπτυξιακούς τομείς της οικονομίας, με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων λειτουργίας και εφαρμογής καλών πρακτικών, τα οποία καθορίζονται βάσει της ομάδας προσανατολισμού που προτίθενται να υποστηρίξουν, ανά τομέα ειδικοτήτων.

Με σχετική Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3118/τ.Β’/16.07.2021, εξειδικεύθηκαν τα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) καθώς και ορίστηκε η διαδικασία επιλογής για τη μετατροπή λειτουργούντων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Πειραματικά ή Θεματικά Ι.Ε.Κ.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το σχετικό ΦΕΚ.

Συνημμένα αρχεία