Από σήμερα έως και τις 15 Νοεμβρίου, θα μπορούν οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις σε Τμήματα Α.Ε.Ι., που ήδη έχουν εκδώσει σχετικές Προκηρύξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα τμήματα που επιθυμούν φοιτήσουν, μέσω κατατακτήριων εξετάσεων, προκειμένου να πληροφορηθούν εάν έχουν εκδώσει σχετική προκήρυξη. Υπενθυμίζεται ότι τα τμήματα των Α.Ε.Ι. δεν είναι υποχρεωμένα να εκδίδουν κάθε έτος προκήρυξη για αποφοίτους ΙΕΚ και Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας.

Γενικά θέματα κατατάξεων

Η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α’ 260) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, και αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος/ Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζονται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Απαλλαγή από μαθήματα

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής, οι κατατασσόμενοι, ύστερα από αίτησή τους, μπορούν να απαλλαγούν της υποχρέωσης παρακολούθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής, υποχρεωτικών και υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής, το περιεχόμενο των οποίων είχαν διδαχθεί πλήρως ή επαρκώς στην ειδικότητα του Ι.Ε.Κ. ή του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας προέλευσης, αλλά δεν επιτρέπεται να απαλλαγούν από την υποχρέωση εξέτασης σε αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής. Προς το σκοπό αυτό, μετά την έκδοση της απόφασης περί απαλλαγής του α’ εδαφίου προβαίνουν σε δήλωση των μαθημάτων μόνο για το σκοπό της εξέτασης σε αυτά. Από την υποχρέωση εξέτασης εξαιρούνται τα μαθήματα στα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή τους.