Η Πράξη «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» (MIS 5069416) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ένταξης των καταρτιζόμενων επαγγελματικής κατάρτισης, και ειδικότερα των καταρτιζόμενων ΙΕΚ, στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.

Επωφελούνται 2.000 καταρτιζόμενοι από δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθώς και από ιδιωτικά ΙΕΚ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους, ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης ή δεν έχουν ολοκληρώσει το εξάμηνο της πρακτικής και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Η Πράξη υλοποιείται από τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων:

  • Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ως συντονιστής φορέας
  • Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ)
  • Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
  • Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ (ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ)
  • Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

Για τους συμμετέχοντες στην πρακτική άσκηση προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος ύψους 3,484 €/ώρα.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να δημοσιευθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα δίνονται αναλυτικά πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στην
επίσημη πλατφόρμα της Πράξης. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται στην επίσημη πλατφόρμα του προγράμματος στο σύνδεσμο: https://www.e-iekpraktiki.gr

Οι ενδιαφερόμενοι (καταρτιζόμενοι και επιχειρήσεις) για αναλυτικότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία τη σχετική ανακοίνωση

Συνημμένα αρχεία