Ολοκληρώνοντας τον τριετή ευρωπαϊκό στρατηγικό σχεδιασμό της, η Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου (πρώην Δημόσιο Ι.Ε.Κ.) έχει υλοποιήσει με επιτυχία τρία καινοτόμα σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Ο γενικός τίτλος των σχεδίων είναι “Ανάπτυξη κρίσιμων βασικών ικανοτήτων και εργασιακής εμπειρίας για την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας αποφοίτων”, έχοντας βασικούς στόχους την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων και την προαγωγή της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Η προοπτική για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων που θα καλύπτουν επιπλέον ειδικότητες και θα εστιάζουν σε νέους τομείς, θα επιτρέψει στη ΣΑΕΚ να προσφέρει πλουσιότερες εκπαιδευτικές εμπειρίες στους συμμετέχοντες. Μέσω της συνεχούς ανάπτυξης και της καινοτομίας, η ΣΑΕΚ Μεσολογγίου μπορεί να διαμορφώσει προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κατάρτισης και της αγοράς εργασίας.

Επιπλέον, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας της ΣΑΕΚ Μεσολογγίου μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα κινητικότητας Erasmus+ θα διευρύνει το ορίζοντα των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών της Σχολής, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν διεθνείς εμπειρίες και να αναπτύξουν πολυπολιτισμικές δεξιότητες. Αυτή η διαδικασία θα συμβάλει στη διαμόρφωση μια πιο ανοικτής και σύγχρονης γενιάς καταρτιζόμενων, έτοιμων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της διασυνοριακής επαγγελματικής συνεργασίας.

Στα συνημμένα αρχεία υπάρχει ο απολογισμός των σχεδίων και poster με ενδιαφέροντα αριθμητικά στοιχεία.