Δημοσιεύθηκε το Σάββατο 28/11/2020 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επέκταση των μέτρων για την πανδημία COVID-19 έως και 7 Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με αυτή, συνεχίζεται η αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων, των ολοήμερων σχολείων, των γυμνασίων και λυκείων, των απογευματινών δραστηριοτήτων καθώς και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του παρόντος σημείου (συμπεριλαμβανομένων και των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών).

Τα μαθήματα στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου συνεχίζονται με μεθόδους τηλε-κατάρτισης (τόσο με σύγχρονη όσο και ασύγχρονη μέθοδο), σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν στους εκπαιδευτές και δημοσιεύθηκαν στη σελίδα μας (δείτε εδώ).

Επίσης, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας, οι εξετάσεις προόδου για κάθε μάθημα, θα διεξαχθούν με μεθόδους εξ αποστάσεως, όπως προβλέπεται από τις σχετικές οδηγίες (δείτε εδώ).

Ειδικές διατάξεις στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινή υπουργική απόφαση, που θέτουν περιορισμούς και μέτρα στη λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων συμπεριλαμβανομένων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), παραμένουν σε ισχύ, κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας.

Η υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 (Β’ 3882) κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 131451/ΓΔ4/30.9.2020 (Β’ 4264) και 155689/ΓΔ4/14.11.2020 (Β’ 5044) όμοιες αποφάσεις, παραμένει σε ισχύ.

Οι διοικητικές λειτουργίες των σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

Δείτε το ΦΕΚ της υπουργικής απόφασης στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία