Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2768/τ.Β’/26.04.2023 η νέα ΚΥΑ για τον καθορισμό της ωριαίας αποζημίωσης των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης για τους εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. αρχίζει από το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης 2023Α, ήτοι από 16 Φεβρουαρίου 2023 και έως 31 Δεκεμβρίου 2024.

Δείτε το ΦΕΚ στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία