Η Πράξη «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» MIS 5069416, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ένταξης των εκπαιδευόμενων επαγγελματικής κατάρτισης, και ειδικότερα των εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ., στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.

Η Πράξη ξεκινάει άμεσα και αφορά καταρτιζόμενους των δημοσίων Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους ως τον Αύγουστο του 2020, ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και φυσικά την πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η Πράξη υλοποιείται από τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων:

  • Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ως συντονιστής φορέας
  • Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ)
  • Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
  • Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ (ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ)
  • Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

Για τους συμμετέχοντες στην πρακτική άσκηση προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος ύψους 3,185 €/ώρα.

Για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις αιτήσεις εκπαιδευόμενων και επιχειρήσεων θα υπάρξει ενημέρωση σύντομα στο ιστότοπους των εταίρων φορέων.

Οι ενδιαφερόμενοι (καταρτιζόμενοι και επιχειρήσεις) για αναλυτικότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία τη σχετική ανακοίνωση

Συνημμένα αρχεία