Σύμφωνα με το νέο νόμο 4763/2021 σχετικά με το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, σε κάθε δημόσιο Ι.Ε.Κ. θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) με στόχο τη σύνδεση των καταρτιζομένων και των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. με την αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, τα Γ.Ε.Α.Σ. θα παρέχουν:

  • Ενημέρωση-συμβουλευτική-ανακοινώσεις (ενημέρωση υποψηφίων καταρτιζομένων και αποφοίτων σε ποικίλα θέματα κλπ)
  • Επικοινωνία-αναζήτηση (ενημέρωση επιχειρήσεων, αναζήτηση εργοδοτών κλπ)
  • Οργάνωση-εποπτεία (οργάνωση Γραφείων, οργάνωση, εποπτεία και παρακολούθηση μαθητείας και της πρακτικής άσκησης, ημέρες σταδιοδρομίας κλπ)
  • Παρακολούθηση απασχόλησης αποφοίτων (ένταξη στην αγορά εργασίας και σύνταξη εκθέσεων)
  • Συλλογή στοιχείων (καταρτιζόμενων, εργοδοτών κλπ)
  • Δημιουργία βάσεων δεδομένων, Έρευνα (στατιστικά στοιχεία, εκπόνηση μελετών, κλπ)
  • Προβολή, δημοσιότητα, Εκθέσεις αποτελεσμάτων (με αποδέκτες την εκπαιδευτική κοινότητα, την τοπική κοινωνία και οικονομία για το έργο της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και των Ι.Ε.Κ. ειδικότερα)
  • Συνεργασία με υπηρεσίες, Υπουργεία, επαγγελματικούς φορείς, κλπ.

Επίσης, για τη στελέχωση των Γραφείων προβλέπεται η πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, με συμβούλους σταδιοδρομίας και ειδικούς επαγγελματικής συμβουλευτικής. Συγκεκριμένα, σε κάθε Γ.Ε.Α.Σ. θα απασχοληθεί ένας (1) Συντονιστής Σύμβουλος, για κάθε ΙΕΚ που λειτουργεί μέχρι πέντε (5) τμήματα ή φοιτούν μέχρι εκατόν πενήντα (150) καταρτιζόμενοι, ενώ όταν λειτουργούν πάνω από πέντε (5) τμήματα ή φοιτούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) καταρτιζόμενοι θα απασχοληθούν δύο (2) Συντονιστές Σύμβουλοι.

Ο Συντονιστής Σύμβουλος, μεταξύ άλλων, έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζόμενου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, τον επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση και την ορθή τήρηση του ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου, συνεπικουρούμενος από τους οριζόμενους επόπτες Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.