Από την Ομάδα Έργου Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ, του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, δόθηκε η παρακάτω διευκρίνιση, σχετικά με τους δικαιούχους της επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης.

Στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ» με MIS 5131399, διευκρινίζεται ότι στον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής (3η αναθεωρημένη έκδοση), στη σελίδα 6 αναφέρεται ρητώς:

“Κατά εξαίρεση οι πρακτικά ασκούμενοι με ειδικότητες σχετικές με τα τουριστικά επαγγέλματα, οι οποίοι ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση κατά τους θερινούς μήνες του 2022 λόγω ειδικότητας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση έως και 30/09/2023, για το σύνολο των εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών – ισοδύναμων εκατό είκοσι (120) ημερών πλήρους απασχόλησης. Η ίδια ρύθμιση ισχύει για τους πρακτικά ασκούμενους του β’ εξαμήνου που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση τους θερινούς μήνες του 2022″.

Όπως προκύπτει από το παραπάνω απόσπασμα, η παράταση έως και 30/09/2023 ισχύει για τους πρακτικά ασκούμενους με ειδικότητες σχετικές με τα τουριστικά επαγγέλματα, αλλά και για τους πρακτικά ασκούμενους που κατά την ολοκλήρωση του β’ εξαμήνου, ξεκίνησαν πρακτική άσκηση τους θερινούς μήνες του 2022, την οποία και διέκοψαν κατά την εκκίνηση του γ’ εξαμήνου και επρόκειτο να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση έως και 30/09/2023.

Ως εκ τούτου, για τη συγκεκριμένη κατηγορία, δεν τίθεται περιορισμός βάσει ειδικότητας.