Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή να καταθέσει την οικονομική προσφορά του έως τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020 και ώρα 19:00, εγγράφως σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία (Σχολικό συγκρότημα ΕΠΑΛ Μεσολογγίου, Τέρμα Σπ. Τρικούπη, 302 00 Μεσολόγγι) η οποία θα αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις εργαστηριακές ασκήσεις της ειδικότητας Τέχνη Φωτογραφίας, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο έντυπο Οικονομικής προσφοράς.

Διαδικασία Προμήθειας

Απευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει σε τραπεζικό του λογαριασμό, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης ανάθεσης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν επιπλέον όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Συνημμένα αρχεία