Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή να καταθέσει την οικονομική προσφορά του από την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00 έως την Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00, η οποία θα αφορά στην προμήθεια συστημάτων σκίασης, ρόλερ διπλά με ρίγες (τύπου zebra) για τις ανάγκες του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου.

Ενδεικτικές τεχνικές προδιαγραφές
  • Τα προσφερόμενα συστήματα σκίασης παραθύρων, θα πρέπει να είναι ρόλερ διπλά με ρίγες (τύπου zebra).
  • Συνολικά η προμήθεια αφορά οκτώ (8) τεμάχια.
  • Οι διαστάσεις του κάθε τεμαχίου θα είναι 2,00 μέτρα πλάτος και 1,70 μέτρα ύψος. Η ακριβής μέτρηση των διαστάσεων, θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο.
  • Ο μηχανισμός να είναι από τεφλόν.
  • Η βάση στήριξης και ο σωλήνας να είναι από ανοξείδωτο μέταλλο.
  • Το πανί να είναι από πολυεστερικό υλικό.

Στη συνολική τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνονται ο μηχανισμός, το πανί, τα στηρίγματα και όλα τα παρελκόμενα ώστε τα συστήματα να είναι τοποθετημένα και έτοιμα για χρήση.

Υποβολή οικονομικής προσφοράς

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να σταλεί εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς προς το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, Σχολικό συγκρότημα ΕΠΑ.Λ. Μεσολογγίου, Τέρμα Σπ. Τρικούπη, 302 00 Μεσολόγγι και να έχει παραληφθεί από τη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, το αργότερο έως την Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

Διαδικασία Προμήθειας

Απευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει σε τραπεζικό του λογαριασμό, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης ανάθεσης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν επιπλέον όλες οι νόμιμες κρατήσεις.