Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Eduwork.Net, που στοχεύει στη δημιουργία δικτύων και συνεργιών μεταξύ των παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και της αγοράς εργασίας σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο, πραγματοποιείται έρευνα για την παρακολούθηση φοιτητών και αποφοίτων ΙΕΚ κατά τη Πρακτική Άσκηση και Μαθητεία.

Η έρευνα διεξάγεται από την Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ) και την IDEC ΑΕ.

Σκοπός της έρευνας είναι να θεσπίσει ένα μηχανισμό παρακολούθησης της μαθητείας που θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για το θεσμό και τη σύνδεση του με τις σπουδές και την αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένοι στόχοι της έρευνας είναι:

  • Η αξιολόγηση της συνάφειας της εκπαίδευσης των ΔΙΕΚ με τις ανάγκες δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας.
  • Η αξιολόγηση της συνάφειας και της ποιότητας των περιόδων μαθητείας ή πρακτικής άσκησης.
  • Ο εντοπισμός των κενών που υπάρχουν στις δεξιότητες των αποφοίτων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για:

  • Βελτίωση προγραμμάτων σπουδών και μάθησης βασισμένης στην εργασία
  • Βελτίωση ποιότητας μάθησης βασισμένη στην εργασία
  • Βελτίωση ποιότητας της εκπαίδευσης
  • Βελτίωση υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού

Η έρευνα θα πραγματοποιείται διαδικτυακά για το διάστημα από 20/1/2021 έως 18/4/2021.

Το εργαλείο έρευνας που χρησιμοποιείται είναι ένα ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε στη φόρμα Google και το οποίο θα διευκολύνει τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων. Ο σύνδεσμος για το ερωτηματολόγιο είναι https://forms.gle/1N4Zf6NZpJsZd2TQA

Μακροπρόθεσμος στόχος της έρευνας είναι η τακτική παρακολούθηση των αποφοίτων ΕΕΚ στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους και η αξιολόγηση της συνάφειας και της ποιότητας της παροχής ΕΕΚ και της μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, μέσω του μηχανισμού παρακολούθησης.