Δημοσιεύθηκε στις 14.04.2020 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στο ΦΕΚ 84/τ.Α’/13.04.2020.

Η συγκεκριμένη ΠΝΠ στο άρθρο 37, παρ.1 και παρ.3δ, αναφέρεται εκτός των άλλων και στις αποδοχές των ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ, για όσο διάστημα διαρκεί η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για λόγους δημόσιας υγείας.

Δείτε τη στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία